شماره تلفنهای حروفی ( با استفاده از حروف روی دکمه های شماره گیر تلفن)

درباره ما

در محیط پیامک گوشی، شماره گیرنده را مثلا به صورت 0912Farshad وارد کنید